Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen Ede 2022-2026

Ver­kiezings­programma Gemeente­Belangen Ede

Eerlijk en Realistisch

GemeenteBelangen is al meer dan 55 jaar de plaatselijke politieke partij in de gemeente Ede. Wij zijn geen afdeling van een landelijke partij. Wij steken onze energie in Ede zelf en de omringende kernen. 

Dit doen wij zonder dogma's en Haagse invloeden. De inwoners vertellen ons wat goed is voor de gemeente en dat bepaalt onze koers en grondhouding.

De kern Ede en de buitendorpen zijn te belangrijk om aan de landelijke politiek over te laten. GemeenteBelangen Ede (hierna GBE) is en blijft ACTIEF, KRITISCH en BETROKKEN!

Wie zijn wij bij GBE? Wij zijn gewone inwoners met een baan ernaast. Wij horen en zien elke dag wat er speelt en daarom blijven ons sterk maken voor onze leefomgeving.
Deze omgeving bestaat uit stedelijk en landelijk gebied; elke wijk, elke dorpskern heeft een eigen karakter.

Gewoon, omdat we Ede een prachtige gemeente vinden om te wonen, te werken, te ondernemen en te recreëren. Daar willen we aan blijven werken.

U toch ook?

Want de gemeente Ede;

 • groeit sterk
 • sport veel
 • werkt hard
 • wil genieten..zowel doordeweeks als in het weekend.

Om dat te behouden vragen wij aandacht voor de volgende onderwerpen;

1. Openbare orde en veiligheid

Onze inwoners moeten zich binnen en buiten veilig voelen.

 • Het veiligheidsgevoel van de inwoners van Ede verdient constante aandacht.
 • De wijkagent speelt een uiterst belangrijke rol en moet voor zijn taak geheel zijn vrijgesteld. Wij willen dat deze zichtbaar in de wijken aanwezig is. De wijkagent hoort in de wijk en niet achter de computer. Gemeentebelangen vindt dan ook dat de wijkposten niet mogen worden wegbezuinigd. Samengevat: meer blauw op straat en krachtdadig handhaven.
 • De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kan wat GemeenteBelangen betreft ook worden toegepast in de buitendorpen van onze gemeente.
 • Op het gebruik van Lachgas moet beter gehandhaafd worden.
 • Het geweld tegen en discriminatie van mensen in de LHBTIQ+ gemeenschap dient actief bestreden te worden.
 • Wijkteams bewijzen hun waarde wat betreft sociale interventie.
 • We moeten de Buurtpreventieteams blijven ondersteunen; denk aan Buurtpreventieteam Ede-Maandereng en de verschillende Whatsapp-groepen in de gemeente. Dit ten behoeve van inbraakpreventie: extra ogen in de wijk!
 • Bij evenementen heeft de organisatie een rol in de handhaving van de orde binnen het gebied waar het evenement wordt gehouden; daarbuiten berust de verantwoording bij de politie en de kosten zijn voor de gemeente.
 • De aanwezigheid van coffeeshops is inmiddels een vrijwel algemeen aanvaard verschijnsel. Bij overlast moet de overheid een streng beleid voeren. Wanneer er sprake is van structurele overlast, dan moet tot sluiting worden overgegaan. Ook zien wij ze uiteraard absoluut niet graag dicht bij scholen. Wat betreft coffeeshops in Ede-Centrum moet het uitsterfbeleid voor ondermaatse coffeeshops gehandhaafd blijven vanwege de huidige nadelige effecten op de toegangsroutes voor winkelpubliek en omwonenden. Als daadwerkelijk blijkt dat de overlast vermindert, de kwaliteit gegarandeerd wordt en de handhavingskosten afnemen, is voor GBE zelfs gereguleerde aanvoer bespreekbaar.
 • Een succesvolle aanpak van ondermijning begint bij een integer en weerbaar lokaal bestuur.

2. Beheer Openbare ruimte

Een goed onderhouden openbaar groen is een visitekaartje voor inwoners en toeristen.

 • Blad moet tijdig worden geruimd.
 • De vervaningskaart van de wegen in het buitengebied nadrukkelijk op de agenda.
 • Fietspaden en trottoirs dienen wortelvrij gehouden te worden, denk aan beton.
 • Bermgrasbeheer en de bomenspiegels zijn belangrijk: het bepaalt de eerste indruk voor nieuwkomers.
 • Onderhoud openbare ruimte waaronder groen is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, in het bijzonder in de centra. Het initiatief in de woonwijken moedigen we van harte aan.
 • Gemeentelijke bomenkap zeer goed afstemmen in de wijk en terug te koppelen naar de raad. Maak inwoners attent op het bomenfonds.
 • Goede gemeentelijke communicatie bij riool– en asfalteringswerkzaamheden in de wijk. Werk met prestatie-afspraken met de aannemers voor een snelle oplevering.
 • Handhaven hondenpoepoverlast. De baasjes die alles opruimen moet je faciliteren met voldoende uitlaatplekken en blijvend stimuleren met zakjes en afvalbakken.
 • Het strooibeleid dient te worden uitgebreid naar senioren- en zorgcomplexen.
 • GemeenteBelangen is een voorstander van Natuur Begraven. Een natuurbegraafplaats gebruikt de eeuwige grafrechten om de natuur eeuwig te beschermen. Voor de nabestaanden is dit ook fijn, zij hoeven zo niet meer te kiezen tussen verlengen of ruimen. Ede heeft voldoende natuur om hierin te kunnen voorzien.

3. Verkeer

Ruim baan voor alle weggebruikers.

 • Veiligheid van fietsers en voetgangers in 30 km-zone waarborgen door strenge snelheidshandhaving, weginrichting en bewustwording.
 • GemeenteBelangen wil een betere promotie voor en handhaving op fietsverlichting.
 • Telefoon-, Drugs- en alcoholgebruik in het verkeer moeten worden tegengaan met handhaving en een bewustwordingscampagne.
 • Parkeertarieven dienen het belang van een levendig centrum, de inkomstenbron mag nooit een doel op zich zijn voor de Gemeente Ede. 
 • Het terugdringen van verkeersslachtoffers door krachtige campagnes binnen onze gemeente te voeren.
 • Drukke en complexe verkeerssituaties verbeteren.
 • Verkeersdoorstroming op de ontsluitingswegen van de wijken kan beter door afstemming en groene golven.
 • Ook blijven we ons hard maken voor betere ontsluiting van de bedrijventerreinen.
 • Meer rendement halen uit burgerinitiatief verkeersveiligheid.
 • Met de dorpsraden zoeken naar verbeteren verkeersveiligheid in het buitengebied.
 • Streven naar een hoogwaardig openbaar vervoersverbinding tussen Ede en Wageningen.
 • Sluiting gelijkvloerse overgang Kerkweg goed monitoren.

4. Economie en werkgelegenheid

Ondernemers zijn de trekpaarden van onze economie en zij zorgen voor welvaart en werkgelegenheid. Daar moeten wij zuinig op zijn.

GemeenteBelangen heeft van meet af aan bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf: het MKB.

Een bloeiend en dynamisch bedrijfsleven is gebaat bij een lokale overheid die zorgt voor o.a.:

 • Minder regels en snelle en betere dienstverlening aan ondernemers. Eigen gemeentelijke regels vormen regelmatig een rem op lokale gebiedsontwikkeling, dit wil GemeenteBelangen niet.
 • Sneller, goedkoper en flexibeler optreden bij gebiedsontwikkeling en initiatieven voor vastgoedinvesteringen.
 • Efficiënte procedures op gebied van bouwen en wonen;
 • Voldoende ruimte voor bedrijfsvestigingen, ook in de buitendorpen.
 • Structureel overleg en samenwerking met het (georganiseerde) bedrijfsleven.
 • Goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid.
 • Meer steun voor MKB voor wat betreft regel-, en wetgeving.
  Gemeente Ede: kijk meer naar: ’Ja mits‘ dan naar ’Nee tenzij‘.
  Dit uiteraard in grondig overleg met FoodValley-gemeenten.
 • Flexibele winkeltijden zijn voor GemeenteBelangen belangrijk. Als een ondernemer buiten het centrum brood ziet in de zondagsopening moet de gemeente dat faciliteren. Wij zien behoefte daarvoor in Bennekom.
 • Ondersteunende horeca in detailhandel en mini-campings alleen gedogen als dit geen bedreiging vormt voor de professionele horeca.
 • Sluitingstijden van de terrassen in het weekend uitbreiden in overleg met omwonenden.

Landbouw, natuur en recreatie vormen de hoofdfuncties in het buitengebied. Gestreefd wordt naar een evenwicht.
Een duurzame agrarische sector naast de natuur, recreatie en andere passende economische bedrijvigheid. Een goede belangenafweging tussen agrarische bedrijven en het stimuleren van de kwaliteit van het milieu blijft voor GemeenteBelangen van groot belang.
Benut voor ontwikkeling van bedrijventerreinen in de buitendorpen de belangenverenigingen. De belangenverenigingen vertegenwoordigen de dorpen en weten als geen ander wat er speelt in hun dorp. Hiermee vergroot je de binding met de dorpen en krijg je inzicht in het unieke karakter van elke afzonderlijke gemeenschap.


5. Recreatie en toerisme

Wat goed is voor de Veluwe is goed voor Ede!

 • Recreatieparken zijn bedoeld voor recreanten en niet voor woningzoekenden van allerlei slag. Handhaven op permanente bewoning, mits het middel niet erger wordt dan de kwaal (denk aan ongewenste extra druk op sociale woningmarkt). Bij afnemende behoefte aan toeristische vraag of een overaanbod moeten we kunnen herbestemmen.
 • Breng mindere parken in beeld en kijk naar creatieve bestemmingen.
 • Bevrijdingstoerisme; blijven herdenken en met nieuwe generaties ook beleven.
 • Blijvende steun aan het Militair Historisch Platform Ede, dat vanaf 2018 in “De Smederij” is gehuisvest. 
 • Battlefield-toerisme; Herrinneringstoerisme Veluwebreed is belangrijk als toeristische trekker.
 • Versterken van de naamsbekendheid van Ede o.a. door landelijke evenementen te organiseren die aantrekkelijk zijn voor inwoners en toeristen. Maar hier structureel geld voor vrij.
 • Realiseren van een recreatieplas. Liefst op gemeentelijk eigendom en met mooie horeca. Een plek waar ontspanning en natuur samen komen.
 • Wees gastvrij voor grote sportieve en culturele evenementen.
 • Zoeken naar een geschikte locatie voor een gemeentelijk Stadsstrand met mogelijkheid voor bijvoorbeeld volleybal, jeu de boules en uiteraard horeca.

6. Educatie en jeugd

Niemand een leerachterstand.

 • Integratie door educatie: beheersen van de Nederlandse taal heeft de hoogste prioriteit voor kinderen en hun ouders. Bij de bestrijding van achterstanden is de beheersing van de taal een eerste vereiste.
 • Onze partij wil meer ondersteuning en aandacht voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 en jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar. In de overgang van school naar werk en zelfstandigheid is het noodzakelijk om samen te werken met ouders, hulpverleners, het onderwijs en ondernemers.
 • Doelgroepkinderen, peuterspeelzaal en kinderopvang blijven ondersteunen! Niet meer praten over recht op peuteropvang maar over recht op ontwikkelingsstimulering. (Loesje: Wat er ook speelt in Ede, laat het vooral de kinderen zijn.)
 • Scholen en bedrijfsleven meer verbinden om projecten voor werkgelegenheid te creëren. Op lokaal en regionaal niveau (Foodvalley) zetten wij ons in voor een gezamelijke agenda van onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
 • Bestrijden laaggeletterdheid is belangrijk voor deelname aan de maatschappij.

7. Sport

Een sportief Ede is een vitaal Ede.

 • Sportverenigingen vervullen een sociaal maatschappelijke taak en dienen op dat punt meer erkenning te krijgen. Sport levert meer op dan alleen een gezond lichaam; het zorgt voor gezondheid, sociale cohesie en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen.
 • Sporten in Ede kan worden verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en de wijk.
 • Stimuleren van sporten voor mensen met een beperking en dit integreren in de bestaande verenigingen plus in openbare speelruimten.
 • Meer bewegen voor ouderen: stimuleren en faciliteren. 
 • Deelnemen aan sport moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.
 • Sportservice Ede moet zich blijvend kunnen inzetten voor begeleiding en ondersteuning van verenigingen. Sport mag hoger op de agenda en bestaande voorzieningen moeten slimmer worden benut!
 • Op elke school weer een vakdocent voor gymnastiek, uiteraard in samenwerking met Sportservice.
 • Het ondersteunen van initatieven voor het realiseren van een energieneutrale kunstijsbaan.
 • Toptalenten met behulp van een waarderingspremie de kans bieden te excelleren in hun sport. Dit geldt ook op het gebied van kunst en cultuur.
 • Het aantrekken van grootschalige en eigentijdse top- en breedtesportevenementen is hiervoor van groot belang en zet de gemeente breder op de kaart.
 • Meer vandalismebestendige bewegingstoestellen in de openbare ruimte.
 • Openluchtzwembaden Bosbad in Lunteren en de Vrije slag in Bennekom moeten ook in de toekomst open blijven.
 • Het realiseren van een tweede indoorzwembad voor top- en breedtesport in de buurt van goede verbindingen en voorzieningen.

8. Cultuur

De gemeente Ede heeft vele gezichten. In ruimtelijk opzicht en qua leefculturen. Verschillen mogen er zijn. Deze kunnen als inspiratiebron dienen. Culturele verscheidenheid geeft kleur aan het stedelijke leven.

 • Het Openluchttheater en haar programmering is bijvoorbeeld zeer geschikt om deze verscheidenheid te belichten en de vraag hiernaar te bedienen; het zou meer gebruikt moeten worden door de gemeente.
 • Het Kröller-Müller Museum is een museum voor moderne kunst, gelegen in het Nationaal Park De Hoge Veluwe te Otterlo. GemeenteBelangen is bijzonder trots dat dit museum op het Edese grondgebied ligt. Wij zien uit naar een mooi aanbod en een goede samenwerking met ArtBase en hopelijk ook de Hoge Veluwe.
 • De Frisokazerne is de culturele hotspot in het nieuwe stationsgebied met o.a. Akoesticum. De gemeente moet zich sterk maken vvoor een aantrekkelijk expositie-aanbod met co-financiering vanuit bestaande fondsen en goede ondersteunende horeca.

Cultuur biedt mens en samenleving mogelijkheden om zich te ontplooien.
Bij het bepalen van voorkeuren in het cultuurbeleid moet het maatschappelijk draagvlak een belangrijkere rol gaan spelen. Waar ligt de belangstelling van de Edese bevolking? De beschikbare middelen moeten op basis daarvan worden toegewezen. GemeenteBelangen ondersteunt een cultuurbeleid dat zich richt op ‘de breedte’, dat daarmee voor grote delen van de Edese bevolking interessant en waardevol is.

 • Zo veel mogelijk kinderen en jongeren in aanraking laten komen met de rijkdom van cultuur.
 • Muziekonderwijs-budget evalueren en commerciële partijen erbij betrekken.
 • Amateurverenigingen op het gebied van zang, dans en muziek verdienen waardering en kunnen een rol spelen voor de gemeente in wederzijdse promotie.
 • Cultuurcentrum Astrant laten doorgroeien naar een poppodium met regionale aantrekkingskracht.
 • Een bibliotheek heeft een sociaal verbindende rol. Daarom vindt GBE het wenselijk dat bibliotheek Bennekom verhuist naar het centrum.
 • Wij willen het Kuiperplein, aangewezen als volwaardig alternatief voor het Marktplein wat betreft grootschalige evenementen, goed benutten.

9. Werk en inkomen

Re-integratie en arbeidsparticipatie moeten de instroom in de bijstand beperken.

 • Schuldhulp, bijstand en bijzondere bijstand blijven van groot belang. Maatwerk leveren moet het oneigenlijk gebruik van voorzieningen terugdringen.
 • Ede wil een inclusieve gemeente zijn met een gunstig klimaat waarin alle inwoners kunnen deelnemen en zich kunnen ontwikkelen door middel van werk en participatie. Waar een vangnet is voor wie dat nodig heeft.
 • Drempel verlagen voor aanvragen schuldhulp en verhogen capaciteit van het Sociaal Team om te signaleren.
 • Het verkrijgen van hulp of een uitkering mag niet vrijblijvend zijn. Daar mag wat GBE betreft wel een tegenprestatie aan verbonden worden.
 • Mensen met een bijstandsuitkering moeten de kans krijgen om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.
 • Het doen van Vrijwilligerswerk kan een eerste stap zijn op weg naar regulier werk.

10. Maatschappelijke ondersteuning

Wij willen een maatschappij voor iedereen.

 • Blijvende aandacht en waardering voor de actieve senioren in o.a. sport, cultuur en vrijwilligerswerk.
 •  GemeenteBelangen heeft aandacht voor de oudere doelgroep en wil een zo zelfstandige en volwaardige deelname van deze groep aan de samenleving.
 • GBE heeft aandacht voor digibetisme, analfabetisme en laaggeletterdheid om de binding met de moderne maatschappij te vergroten.
 • Ook bijzondere aandacht voor de nuldelijn: als niet-professionele hulpverleners zorgbehoevenden op weg helpen naar de eigenlijke gezondheidszorg of elkaar ondersteunen in de zorg.
 • De lokale overheid mag mensen zonder digitale middelen niet uitsluiten.
 • Bestrijden van de eenzaamheid onder ouderen en jongeren door het steunen van projecten zoals Ede viert Kerst, Stichting Koffieluitjes en andere initiatieven.
 • Verzorgen van de eenzame uitvaart met bijdrage van de stadsdichter.

11. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

De huidige woningmarkt vraagt om snelle oplossingen. GBE om creatieve ideeën.

 • Duurzaamheid en natuur-inclusiviteit worden steeds vaker door kopers op prijs gesteld. Dit vinden wij passend bij de huidige tijd.
 • GBE pleit voor voorkeursrecht voor eigen inwoners bij aankoop of inschrijving voor een woning binnen onze gemeente.
 • Ontwikkelaars die vrijwillig extra voorkeursrecht voor lokale inwoners hanteren moeten wat ons betreft gunningsvoordeel krijgen. Onze partij stuurt aan op een beschermende wetgeving op dit punt.
 • Hout-sketeltbouw de ruimte geven. Deze vorm van bouwen is duurzamer dan beton en zorgt voor minder CO2 uitstoot.
 • Wij moeten de achterstand wegwerken in de wachtlijsten. Dit d.m.v.het realiseren van meer sociale huur, commerciële betaalbare huur en goedkope koopwoningen. Alternatieven als Erfdelen, Flexwonen en Woningsplitsing vindt GBE interressant. Voor de juiste snelheid hebben wij middelen van het rijk en de provincie nodig.
 • Meer wonen in centra; leegstand benutten voor andere functies (wonen en werken). De snelheid mag nooit ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit en architectuur.
 • De Gemeente moet open staan voor lokale initiatieven voor transformatie en inbreiding.
 • Als in buitendorpen gebouwd wordt voor eigen inwoners moet collectief particulier opdrachtgeverschap worden ondersteund. Uiteraard ook in Ede zelf, denk aan Goudestein.
 • Minder een levensloopbestendige woning, meer een doorgroeiwoning.
 • Leegstand in kantoorpanden oplossen door flexibele bedrijfsmatige bestemming. Bijbouwen nieuw volume grondig toetsen.
 • College moet openstaan voor toetreding van nieuwe partijen voor sociale woningbouw.

12. Milieu en landschap

Een goed evenwicht tussen agrarische functies en natuurontwikkeling.

 • GBE heeft respect voor de natuur. Dit hoort bij moderne gebiedsontwikkeling. Een goed voorbeeld is het nieuw ontwikkelde natuurgebied De Groene Grens, tussen Ede en Veenendaal. Dit is niet alleen een natuurlijke grens, maar houdt ook de landschappelijke waarden van het Binnenveld in stand.
 • Een Stadspark geeft extra functies aan het levendig centrum van Ede.
 • Afvalscheiding is nu goed op orde. Machinale nascheiding zal mogelijk in de toekomst de kliko's kunnen vervangen.
 • De gemeentelijke afvalverwerking moet kostendekkend zijn en niet winstgevend.
 • Dierenwelzijn moet gewaarborgd zijn in het beleid van onze gemeente.
 • Nieuwe Gebiedsontwikkeling kan de aanleg van natuurversterking betalen.
 • Inferieure Vakantieparken kunnen gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting en daarna terug gegeven worden aan de natuur.
 • In de huidige tijd zijn Fossiele Brandstoffen alleen niet meer voldoende. We moeten ook kijken naar andere vormen van energie, op een manier die goed bij Ede past. GemeenteBelangen pleit voor een eerlijke en realistische energietransitie.

13. Bestuur en organisatie

GemeenteBelangen is voor een open bestuurlijke organisatie,

De relatie tussen overheid en inwoners:

 • Betrokken en actieve gemeenteraadsleden en burgemeester/wethouders.
 • Informatie moet zo veel mogelijk transparant en openbaar zijn.
 • Een overzichtelijke structuur van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
 • Geloofwaardig en bestuurlijk behoorlijk handelen (zowel intern als extern).
 • Een hoge mate van democratische controle.
 • Een rechtvaardige belangenafweging.
 • Respectering van de rechten van belanghebbende burgers.
 • Een enthousiast en ondersteunend ambtenarenapparaat.
 • Een bestuurlijke organisatie mag zich niet aan de waarneming en controle van de democratie onttrekken. Alle samenwerkingen met private instellingen moeten volledig controleerbaar zijn.

We moeten blijven werken aan een goede communicatie met de burgers om ze mee te nemen in het traject waar zij zich bij betrokken voelen.