Kieskompas

Wat vindt GemeenteBelangen Ede?

Bestuur

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt bestuur?

Stelling 1:

“Om besluitvorming transparanter te maken moeten de coalitieonderhandelingen in het opbaar plaatsvinden.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: In de toekomst misschien een leuk experiment, maar wij hebben onze twijfels of dit zorgt voor een beter bestuursakkoord.

Stelling 2:

“Elke buurt krijgt een buurtraad met budget, ook al gaan de belastingen hiervoor omhoog.”

GemeenteBelangen: Neutraal

Motivatie: GemeenteBelangen Ede is blij met de huidige dorpsraden. Deze werken op vrijwillige basis. Nieuwe buurtraden daarom wel faciliteren, maar niet financieren.

Stelling 3:

“Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een raadgevend referendum organiseren.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: Bij belangrijke besluiten kan de gemeenteraad de mening van de bewoners voldoende peilen. Bij hoge uitzondering is een raadgevend referendum de oplossing om uit een dreigende impasse te komen. Voorbeeld: koopzondag-paragraaf Convenant 2014-2018.

Stelling 4:

“Om het ambtenarenbestand een afspiegeling van de samenleving te maken, moeten minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede is voor gelijkheid en vindt dat je bij sollicitaties voor de beste moet gaan. Wij hebben in 2014 en 2015 dan ook tegen dergelijke moties gestemd.

Bouwen & Wonen

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt Bouwen & Wonen?

Stelling 5:

“De gemeente moet extra belasting heffen op leegstaande panden om leegstand te beperken.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: Wij vinden dat je eerst andere middelen aan moet wenden (zoals bijvoorbeeld acquisitie). Belastingverhoging is altijd een laatste redmiddel.

Stelling 6:

“De gemeente moet zorgen voor meer woningen in het middensegment in plaats van sociale huurwoningen.”

GemeenteBelangen: Neutraal

Motivatie: Volgens ons ligt op dit moment de grootste behoefte net onder het middensegment. Dus daar past een gevarieerd aanbod het beste bij. Zie verder ons verkiezingsprogramma, hoofdstuk 11: de woningmarkt bepaalt de behoefte en de gemeente is de matchmaker.

Stelling 7:

“Alle mensen die permanent in een vakantiehuis leven moeten verhuizen, ook als zij daar al lang wonen.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen heeft bij de coalitiebesprekingen in 2014 ingestemd met handhaving ten dienste van het toeristisch product. Alles voor 1997 valt onder een uitzonderingsregel.

Cultuur & Sport

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt Cultuur & Sport?

Stelling 8:

“De gemeente moet minder geld steken in professionele kunst, en meer in amateurkunst.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: Steeds vaker kan je lokale professionele kunstinitiatieven realiseren met behulp van co-financiering. Zie verkiezingsprogramma, hoofdstuk 8: "De Frisokazerne is de culturele hotspot in de Veluwse Poort met o.a Akoesticum en het toekomstige Exposeum. De gemeente moet zorgen voor een aantrekkelijk expositie-aanbod met co-financiering vanuit bestaande fondsen en goede ondersteunende horeca."

Stelling 9:

“Subsidies op kunst en cultuur moeten worden verminderd, zodat de belastingen kunnen worden verlaagd.”

GemeenteBelangen: Neutraal

Motivatie: GemeenteBelangen Ede heeft verschillende keren tijdens de perspectiefnota voor voorstellen voor belastingverlaging gestemd met de fracties van VVD en D66 enerzijds, anderzijds nooit voor vermindering van subsidies op kunst en cultuur.

Stelling 10:

“Alle zwembaden moeten open blijven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: Wij vinden het zwemproduct heel belangrijk in de gemeente Ede. Zie verkiezingsprogramma, hoofdtuk 7: De beide openluchtzwembaden, Bosbad in Lunteren en de Vrije slag in Bennekom, moeten ook in de toekomst open blijven.

Stelling 11:

“De gemeente moet een hoger percentage van het sportbudget investeren in topsport.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede is voor topsport; dit kan de breedtesport alleen maar versterken. Dit voornemen staat voor de derde keer op rij in ons verkiezingsprogramma, hoofdstuk 7.

Economie & Financiën

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt Economie & Financiën?

Stelling 12:

“De gemeente moet financieel bijdragen aan het World Food Center.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen heeft meerdere voorstellen gesteund voor de realisatie van het WFC.

Stelling 13:

“In de hele gemeente moeten winkels zelf hun openingstijden kunnen bepalen, ook op zondag.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede heeft het initiatiefvoorstel tot invoering van de koopzondag in 2015 met succes verdedigd (zie koopzondag debat).

Stelling 14:

“Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: Zo heeft GemeenteBelangen Ede in 2016 bijvoorbeeld ingestemd met OZB-verlagende moties.

Stelling 15:

“Hondenbelasting moet afgeschaft worden.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: GemeenteBelangen heeft in 2017 gezorgd voor de verlaging van de hondenbelasting met 75%. De opbrengst van deze belasting moet besteed worden aan de voorzieningen voor de honden. Zie verkiezingsprogramma, hoofdstuk 2.

Stelling 16:

“Er mogen nieuwe megastallen in de gemeente Ede komen.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: Nederland, en in het bijzonder onze regio, behoort al jaren tot de top van de wereld in voedselvoorziening. Laten we in de toekomst deze gidsfunctie vasthouden met inachtneming van het dierenwelzijn. Vooralsnog voldoen megastallen hier niet aan.

Natuur & Milieu

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt Natuur & Milieu?

Stelling 17:

“In Ede moeten meer natuurgebieden komen, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede is van mening dat er al veel natuurgebieden zijn in onze gemeente. Wij zijn wel voor vrijwillige uitruil landbouw/natuurgebied zonder extra kosten. Zie motie Biodiversiteit bij de Programmabegroting eind 2017.

Stelling 18:

“Om de luchtkwaliteit te verbeteren moet de gemeente meer bomen planten, ook als dit extra geld kost.”

GemeenteBelangen: Neutraal

Motivatie: Luchtkwaliteit is een belangrijk toetsingspunt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Wij zijn van mening dat de huidige luchtkwaliteit gewaarborgd is in landelijke wetgeving en bij ons geen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het planten van extra bomen. En dus ook geen laagvliegende vliegtuigen uit Lelystad!

Sociale Zaken

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt Sociale Zaken?

Stelling 19:

“Er moet meer geld naar armoedebestrijding, ook als daardoor de belastingen omhoog moeten.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: GemeenteBelangen ziet geen aanleiding om de huidige armoedebestrijding verder op te schalen. Mocht dit in de toekomst alsnog nodig zijn volstaan beschikbare budgetten.

Stelling 20:

“Ede moet experimenteren met de bijstand zonder sollicitatieplicht .”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede vindt dat iedereen die in de bijstand zit moet blijven solliciteren met het doel uiteindelijk werk te vinden. Zie verkiezingsprogram ma, hoofdstuk 10: "Aandacht voor zowel de rechten als de plichten: behouden van de bijstand door sollicitatieplicht."

Stelling 21:

“Asielzoekers zijn welkom in Ede.”

GemeenteBelangen: Neutraal

Motivatie: Enerzijds ontloopt GemeenteBelangen niet haar verantwoordelijkheid als de nood hoog is.
Anderzijds hebben wij moeite om de omwonenden hiermee op te zadelen.

Stelling 22:

“De gemeente moet extra geld uittrekken voor de integratie van nieuwkomers, ook als daardoor de OZB belasting omhoog moet.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: Integreren kan uitstekend met het huidige budget. Daarnaast is GemeenteBelangen Ede van mening dat deze twee zaken niets met elkaar te maken hebben.

Stelling 23:

“Om de LHBT gemeentschap te ondersteunen moet de gemeente elk jaar een regenboogvlag hijssen.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen is voor gelijkheid en zolang die er voor een bepaalde groep nog niet is mag daar een keer per jaar extra bij stilgestaan worden door middel van een regenboogvlag. Dit voorstel is door ons in 2017 unaniem ondersteund.

Veiligheid

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt Veiligheid?

Stelling 24:

“Om de verkeersveiligheid te bevorderen, moeten extra verkeersdrempels worden aangelegd.”

GemeenteBelangen: Neutraal

Motivatie: GemeenteBelangen Ede is geen fan van drempels in verband met de hinder voor hulpdiensten en groot transport. Maar er moet ruimte zijn voor maatwerk als onze burgers daarom vragen.

Stelling 25:

“Op oudjaarsdag mag vuurwerk alleen nog worden afgestoken op een centrale locatie, de rest van de gemeente wordt vuurwerkvrij.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede is voor bescherming van kwetsbare locaties. Wij zijn tegen een algeheel verbod. Wij zijn voor handhaving ter voorkoming van overlast en voor het behoud van tradities.

Stelling 26:

“In de gemeente Ede moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: Zie verkiezingsprogramma, hoofdstuk 1: "Als daadwerkelijk blijkt dat de overlast vermindert, de kwaliteit gegarandeerd en de handhavingskosten afnemen is voor GBE zelfs gereguleerde aanvoer bespreekbaar."

Stelling 27:

“Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede heeft de introductie van cameras op het Museumplein Ede indertijd volmondig gesteund. Landelijke privacy-wetgeving voorkomt dat wij deze beelden helaas niet voor opsporingsdoeleinden kunnen gebruiken. Weg fiets.

Verkeer & Vervoer

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt Verkeer & Vervoer?

Stelling 28:

“De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat dat ten koste van geld voor autoverkeer.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede heeft in de afgelopen periode het fietsplan van harte ondersteund, maar niet ten koste van de automobilist.

Stelling 29:

“De Parklaan moet vierbaans worden gemaakt.”

GemeenteBelangen: Neutraal

Motivatie: GemeenteBelangen is nog steeds voor de vierbaans versie. Voor de uitvoering echter zijn wij afhankelijk van de Raad van State.

Stelling 30:

“De gemeente moet zich verzetten tegen de uitbreiding van lage vliegroutes over Ede van Lelystad Airport.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: Met respect voor naburige gemeentes zijn er betere vliegroutes denkbaar dan die over woonkernen en stiltegebieden. Alle moties in dit kader hebben wij ondersteund.

Stelling 31:

“Alle kernen in de gemeente moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, ook als er weinig gebruik van wordt gemaakt.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede wil dat iedereen gebruik moet kunnen maken van het openbaar vervoer. Maar eerlijk gezegd zien wij het probleem niet, maar wij houden ons van harte aanbevolen.

Stelling 32:

“De parkeertarieven in de binnenstad moeten worden verlaagd.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede heeft in 2016 mede gezorgd voor een forse verlaging van de parkeertarieven (denk aan onze motie Dagtarief).

Voorzieningen

Hoe denkt GemeenteBelangen Ede over de Kieskompas stellingen mbt Voorzieningen?

Stelling 33:

“Om de sociale voorzieningen te verbeteren, mogen de lokale belastingen worden verhoogd.”

GemeenteBelangen: Oneens

Motivatie: GemeenteBelangen heeft de afgelopen jaren tijdens de Algemene Beschouwingen voortdurend benoemd dat belastingverhoging alleen een laatste redmiddel is. En wat de sociale voorzieningen betreft is dit zelfs in crisistijd niet nodig geweest.

Stelling 34:

“De gemeente moet extra geld uittrekken voor levendigheid in de dorpen, ook als dat ten kost gaat van investeringen in het centrum van Ede.”

GemeenteBelangen: Neutraal

Motivatie: Door toedoen van GemeenteBelangen is er al extra geld voor wijk- en dorpscentra gerealiseerd in 2017. Daarnaast hebben wij volmondig ingestemd voor de renovatie van het Marktplein. Omdat het een niet ten kosten van het andere gaat, stemmen wij stemmen neutraal.

Stelling 35:

“De gemeente moet computercurssussen aan ouderen vergoeden.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: Het bestrijden van digibetisme onder ouderen is speerpunt geweest in het college en met name van onze wethouder. Bijkomend voordeel is terugdringen van eenzaamheid. Uiteraard is dit niet bedoeld voor ouderen die financieel draagkrachtig zijn.

Stelling 36:

“Wanneer de toelage voor jeugdzorg vanuit het Rijk ontoereikend is, moet de gemeente dit met eigen geld aanvullen.”

GemeenteBelangen: Eens

Motivatie: GemeenteBelangen Ede heeft jeugdzorg hoog in het vaandel staan. Zowel het beleid van onze wethouder als de bijdrage vanuit onze fractie versterken deze stelling.